Ammatillinen tieto

Kuitujen katkaisuaallonpituus

2021-10-25
Kuidun katkaisuaallonpituuden tarkoituksena on varmistaa, että kuidussa on vain yksi moodi.
Yksi yksimuotokuidun tärkeimmistä siirtoominaisuuksista on katkaisuaallonpituus, jolla on suuri merkitys kuituoptisten kaapelien valmistajille ja käyttäjille kuituoptisten siirtojärjestelmien suunnittelussa ja käytössä.

Yksimuotokuidun normaali siirtomuoto on lineaarinen polarisaatiotila (mukaan lukien kaksi ortogonaalista tilaa). Ns. raja-aallonpituus viittaa korkeamman kertaluvun moodien (mukaan lukien neljä degeneroitunutta moodia, jotka koostuvat kahdesta ympyräpolarisaatiomoodista ja kahdesta ortogonaalisesta moodista) raja-aallonpituuteen. Yksimuotoisen optisen kuidun siirtojärjestelmän toiminta-aallonpituuden on oltava suurempi kuin raja-aallonpituus, muuten optinen kuitu toimii kaksimoodialueella. Moodeista johtuen muodostuu moodikohinaa ja monimoodihajontaa, mikä johtaa lähetyssuorituskyvyn heikkenemiseen ja kaistanleveyden pienenemiseen. Kuvassa 1 on esitetty yksittäisen kuidun ominaisfunktiot ja käyrät sekä taitekerroinprofiilin jakauma. Kuvasta 1 voidaan nähdä, että yksimuotokuidun työalue on:

Normalisoitu taajuus


Kaavassa a on ytimen säde, on ytimen ja kuoren taitekerroin ja λ on käyttöaallonpituus. V=2,4048 on moduulin raja-arvo. Kun valokuidun rakenteelliset parametrit ajoitetaan, valokuidun raja-aallonpituus on: